လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ အဓမၼအႏိုင္က်င့္မႈမ်ား

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ အဓမၼအႏိုင္က်င့္မႈမ်ား

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈဆိုတာ မႈခင္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး သေဘာတူညီခ်က္မရရွိတဲ့ ဘယ္လိင္မႈကိစၥမဆိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
မဖြယ္မရာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္တဲ့ မိမိနဲ႔ လူကိုယ္တိုင္သိျပီးသားျဖစ္ႏိုင္သလို သူငယ္ခ်င္း ၊မိသားစုဝင္၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္နဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းထဲကလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲလို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားခံရျခင္းဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ ခံရတဲ့သူရဲ့အျပစ္မဟုတ္ပါဘူး။

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈမွာ မတူညီတဲ့အမ်ိဳးအစားအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိေတြ႔မႈမပါတဲ့ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ မဖြယ္မရာ မၾကာခဏ အၾကိမ္ၾကိမ္ထိခိုက္ေျပာဆိုျခင္း၊ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား၊ ဝတ္လစ္စလစ္ဓါတ္ပံုမ်ားရုိက္ျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ခ်င္းထိေတြ႔သည့္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈတြင္ အလိုမတူထိေတြ႔မႈ ၊လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈနဲ႔ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ ဆိုသည္မွာ ေန႔စဥ္သံုးစကားအျဖစ္ဆိုလွ်င္ မုဒိမ္းက်င့္မႈႏွင့္ အျခားလိင္ပိုုင္းဆိုင္ရာကိုယ္ထိလက္ေရာက္ျဖစ္ေစ၊ စကားေျပာဆိုုျပီးျဖစ္ေစ ထိခိုက္ေစာ္ကားျခင္းဟုဆိုႏုိင္ပါသည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာျပစ္မႈေတြအတြက္အဓိပါၸယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္နဲ႔အညႊန္းအမွတ္အသားကဥပေဒေပၚမူတည္ျပီးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံနဲ႔တစ္ႏိုင္ငံကြဲျပားႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈဆိုတာ ကိုယ္ခႏၶာကို တို္က္ရုိက္ထိခိုက္ျပီး အနာတရျဖစ္ေစတာမ်ိဳးကိုပဲ ဆိုလိုတာမဟုတ္ပဲ စိတ္ခံစားမႈကို ထိခိုက္ပ်က္ယြင္းေစတဲ့ ဘယ္အျပဳအမူမ်ိဳးကို မဆို ေခၚႏိုင္ပါတယ္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမွာ သင္မလုပ္ခ်င္တဲ့အရာကိုလုပ္မိေအာင္အတင္းဖိအားေပးတာမ်ိဳး၊ ေၾကာက္ရြံ႕လာေအာင္ ျခိမ္းေျခာက္ျပီး လုပ္ခိုင္းတာမ်ိဳးေတြပါဝင္ပါတယ္။

လူေတြက အျခားသူေတြအေပၚ ဘာေၾကာင့္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္လာၾကတာလဲ။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ ဆိုတာ လိင္ဆက္ဆံျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေႏွာင့္ယွက္တုိက္ခိုက္မႈျပဳလုပ္ရာမွ စိတ္ေက်နပ္မႈရရွိတာမဟုတ္ပဲ ခြန္အားသံုးျပီးသူတစ္ပါးကိုထိန္းခ်ဳပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေၾကာင့္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္တဲ့သူေတြက သူစိမ္းေတြတင္မကပဲ မိမိႏွင့္ ခင္မင္ေသာ အသိမိတ္ေဆြထဲကလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈကလူတစ္ေယာက္ကုိဘယ္လိုသက္ေရာက္ေစလဲ။

လူတုိင္းကလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈအမ်ိဳးအစားေတြကိုကြဲျပားစြာတံု႔ျပန္ၾကပါတယ္။တဦးခ်င္းစီကခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ(သို႕မဟုတ္)စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခ်က္ခ်င္းအခ်ိန္တိုတြင္း၊အခ်ိန္ၾကာၾကာသက္ေရာက္မႈေတြေတြ႔ၾကံဳခံစားရပါတယ္။ပါဝင္တဲ့အရာေတြကေတာ့

တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားျခင္း(သို႕မဟုတ္)ျငင္းပယ္မႈ-လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္ခံရသူေတြဟာသူတို႔တကယ္ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာလက္မခံၾကပါဘူး။

ေၾကာက္ရြံျခင္း-လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈျဖစ္ျပီးေနာက္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူနဲ႔အျခားသူေတြကိုေၾကာက္ရြံလာတာမ်ိဳး၊တေယာက္တည္းေနခ်င္တာမ်ိဳးေတြျဖစ္လာပါတယ္။ျပစ္မႈရဲ႕ေဆးဝါး၊ဥပေဒနဲ႔လူမႈပိုင္းဆိုင္ရာအက်ိဳးဆက္ေတြနဲ႔ေတြ႔ၾကံဳရတာေၾကာက္ရြံလာျပီးလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈေၾကာင့္ခ်စ္ခင္ရသူေတြရဲ႕ျငင္းပယ္မႈခံရမွာကိုလည္းေၾကာက္ရြံလာၾကပါတယ္။

စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း-အသက္ရွင္သန္က်န္ရစ္သူကအဆံုးစြန္ေရာက္ေနျပီးသက္သက္သာသာနဲ႔ေဘးကင္းစိတ္္ခ်စြာမေနရပါ။

အျပစ္တင္မႈနဲ႔ျပစ္တင္ခံရျခင္း-ရွင္သန္က်န္ရစ္သူကအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေစတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြကိုအဆက္မျပတ္ေမးခြန္းေတြထုတ္ျပီးကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္ခံရမႈအတြက္သူကိုယ္တိုင္(သို႔မဟုတ္)အျခားသူေတြကိုအျပစ္လိုက္ရွာၾကပါတယ္။

မိမိကိုယ္ကိုတန္ဖိုးထားယံုၾကည္မႈေလ်ာ့နည္းလာျခင္း-လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈျပီးတဲ့ေနာက္ရွင္သန္က်န္ရစ္သူကအရွက္ရျပီးမိမိကိုယ္ဘဝသန္႔ရွင္းမႈမရွိပဲညစ္ေပစြန္းထင္းသြားတယ္လို႔ထင္ၾကတယ္။

အိပ္မက္ဆိုးနဲ႔ေနာက္ေၾကာင္းအတိတ္ပံုရိပ္-အၾကမ္းဖက္မႈရဲ႕ပံုရိပ္နဲ႔မွတ္ဥာဏ္ေတြဟာက်န္ရစ္သူရဲ႕ေန႔စဥ္ဘဝနဲ႔အိပ္စက္ျခင္းမွာဆက္လက္ေႏွာင့္ယွက္ေစတယ္။

ယံုၾကည္မႈဆံုးရႈံးျခင္း-လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္ခံရမႈျပီးဆံုးျပီးေနာက္သူငယ္ခ်င္းနဲ႔မိသားစုဝင္အပါအဝင္အျဖစ္အပ်က္နဲ႔မသက္ဆိုင္တဲ့သူေတြကိုေတာင္မွယံုၾကည္ဖို႔ခဲယဥ္းလာၾကပါတယ္။

Close

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားခံရတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ၊ မိသားစုဝင္ေတြကို နားေထာင္ေပး
တာေတြ၊ မေဝဖန္ပဲနဲ႕ စိတ္သက္သက္သာသာေျပာခြင့္ေပးတာေတြလုပ္ေပးျခင္းနဲ႕ ကူညီလို႕ရပါတယ္။ သူ ဒါမွမဟုတ္ သူမ မမွားဘူးဆိုတာကုိ ေထာက္ခံေပးရမယ္၊ ဒါက စိတ္တုိတာေတြ၊ စိတ္႐ႈပ္ေထြးတာေတြ၊ ႐ွက္ေၾကာက္ျခင္းေတြစတဲ့ ခံစားမႈေပါင္းဆံုကိုိျဖစ္ေစတယ္ေလ။

ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္ခံေနရသူ သို႕မဟုတ္ ခံခဲ့ရသူတို႕ကို ကူညီရန္နည္းလမ္း

သင့္သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ လံုျခံဳေရးနဲ႕ပက္သက္ၿပီး သင္စိတ္ပူ၊ စိုးရိမ္တာေတြကို သင့္သူငယ္ခ်င္းသိပါေစ။ ရိုးသား
လုိက္ပါ။ သူမနဲ႕ ပက္သက္ၿပီး စိတ္ပူရတာ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္႐ွိၿပီဆုိတာကို ေျပာလုိက္ပါ။ သင္ကူညီခ်င္
တယ္ဆုိတာကုိ သူမအားအသိေပးလုိက္ပါ။

စိတ္႐ွည္ပါေစ။ သင့္သူငယ္ခ်င္းေျပာတာကိုနားေထာင္ပါ။ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေစာ္ကားခံရမႈေတြနဲ႕ပက္သက္ၿပီး
ေျပာျပဖို႕က သူတို႕အတြက္ အရမ္းခက္ခဲႏိုင္တယ္ဆုိတာကို သင့္စိတ္ထဲမွာ႐ွိေနပါေစ။

သူငယ္ခ်င္းနဲ႕ပက္သက္ၿပီး ရွက္တာတုိ႕၊ အျပစ္ျမင္တာ (သို႕မဟုတ္) အျပစ္ျမင္တာေတြမရွိပါေစနဲ႕။ “မင္းကိုယ္
တိုင္ကုိက အျပင္မထြက္ဘဲေနရမွာ” လို႕မေျပာဘဲ “ငါမင္းကိုယံုပါတယ္၊ ဒါမင္းအမွားမဟုတ္ပါဘူး” လို႕ပဲေျပာ
ပါ။ ယခုအခ်ိန္က သူမအတြက္ အရမ္းခက္ခဲတယ္ဆိုတာ သင္နားလည္ေၾကာင္း သူမကိုေျပာပါ။

သင့္သူငယ္ခ်င္းက အခုလုိမ်ိဳး အၾကမ္းဖက္တတ္တဲ႕ ဆက္ႏြယ္မႈေတြထဲမွာပဲ ဆက္႐ွိဖို႕ ဆံုးျဖတ္လိုက္ရင္ ေတာင္၊ အေကာင္းျမင္စိတ္နဲ႕ ဆက္လက္ကူညီေပးပါ။ သင့္သူငယ္ခ်င္းက ထုိကဲ့သို႕ ဆက္ႏြယ္မႈေတြထဲမွာပဲ
ဆက္ရွိဖို႕ဆံုးျဖတ္ေကာင္းဆံုးျဖတ္ႏုိင္တယ္ေလ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဆက္ႏြယ္မႈကို စြန္႔ၿပီး၊ ေကာင္းတဲ့ေနရာကိုလည္း
ျပန္သြားႏို္င္တာပဲေလ။ လူေတြက အၾကမ္းဖက္တတ္တဲ့ေနရာေတြမွာ ဆက္လက္ေနထုိင္ျခင္းက အေၾကာင္းျပ
ခ်က္ တစ္ခုခုေၾကာင့္ပါ၊ ဒါကသင့္အတြက္ နားလည္ေပးဖို႕ ခက္ခဲေကာင္း ခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။ သင့္သူငယ္ခ်င္း
ဘယ္လိုပဲ ဆံုးျဖတ္ဆံုးျဖတ္၊ အေကာင္းျမင္ေပးၿပီး ဆက္လက္ကူညီေပးပါး။

 

Source: http://www.womenshealth.gov/violence-against-women/get-help-for-violence/how-to-help-a-friend-who-is-being-abused.html

http://www.womenshealth.gov/publications/our-publications/fact-sheet/sexual-assault.html

Close

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈကို ဘယ္လိုသတ္မွတ္ႏုိင္မွာလည္း။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴး လြန္မႈ အမ်ားစုက ဆက္ဆံေရး တခုမွာ ရင္းႏွီးတဲ့ အေဖာ္၊ မိသားစုဝင္နဲ႔ သိတဲ့သူ တေယာက္ ေယာက္ၾကားထဲမွာ ျဖစ္ေပၚပါတယ္။ အေသးစား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္က်ဴး လြန္မႈက သူစိ္မ္းေတြၾကား မွာျဖစ္ေပၚပါ တယ္။ ကိုယ္ခႏၶာပိုင္းဆိုင္ရာ တိုက္ခိုက္မ ခံရရင္ေတာင္မွ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴး လြန္မႈျဖစ္ေပၚႏို္င္ပါ တယ္။လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အက်ပ္ကိုင္မႈဆို တာတစံု တေယာက္ကို ကာယပိုင္း မဟုတ္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ အတင္းအက်ပ္ဖိ အားေပးတဲ့ မလိုခ်င္တဲ့ လိင္မႈေရးရာ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္သူမဆို အက်ပ္ကိုင္မႈ ကိုသံုးႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ-ေယာက်္ား၊ လက္တြဲေဖာ္၊ ခ်စ္သူေကာင္ေလး၊ သူငယ္ခ်င္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၊ အလုပ္ရွင္သူ ေဌးနဲ႔တြဲ ေနတဲ့ရည္းစား

အတင္းအက်ပ္လိင္ပိုိင္းဆိုင္ရာ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္က်ဴးလြန္တာက တခါတရံ သတိထားမိဖို႔ ခက္ခဲပါတယ္။ တစ္ေယာက္ေယာက္က သင့္ကိုထပ္ခါ တလဲလဲ လိင္ဆက္ဆံဖို ႔ေတာင္းဆိုျခင္း ျဖင့္သင့္ကို ေမွးမွိန္ပ်က္စီးလာ ေအာင္လုပ္ျပီး သင့္ကို အျပစ္ရွိသလိုမ်ိဳး ခံစားရေအာင္ လုပ္ပါတယ္။ (မင္းငါ့ကို တကယ္ခ်စ္ ရင္မင္းလုပ္ရမယ္) (မင္းငါ့ကုိ ဘာလုပ္လိုက္တယ္ဆိုတာ မင္းမသိပါဘူး) ဆိုျပီး သူတို႕ ေျပာၾကပါတယ္။ ႏိုးလို႔ေျပာဖို႔ အရမ္း ေနာက္က်သြားတာမ်ိဳး (ေယာက်္ား တေယာက္ကို ရပ္တန္႔ေအာင္  မလုပ္ႏိုင္ဘူး) ဆိုျပီး ေျပာဆို ၾကတယ္။ လိင္မဆက္ဆံရင္ ႏွစ္ဦးဆက္ဆံေရးကို ထိခိုက္ေစသလို လုပ္ျပီး မင္းငါနဲ ႔လိင္မဆက္ဆံရင္ငါ မင္းနဲ႔ လမ္းခြဲမယ္ဆို ျပီးေျပာဆိုလာ ပါတယ္။

ကတိစကားေတြ ေပးေျပာျပီး မင္းအတြက္ငါ ထိုက္တန္ေအာင္ လုပ္ေပးမယ္၊ ငါ့မွာ အဆက္အသြယ္ေတြ အမ်ားၾကီး ရွိပါတယ္။ ငါတကယ္ပဲ မင္းအလုပ္ကုိ ေလးစားပါတယ္။ တခုခုေျပာင္းလဲဖို႔ ငါမုန္းတယ္၊၊၊ မင္းငါနဲ႔ဒီလို မလုပ္ရင္ မင္းရဲ႕ သားသမီးေတြကို ဒီလိုလုပ္မွာ ဆိုျပီး သူတို႔က သင့္ကေလးေတြ၊ မိသားစု၊ အလုပ္၊ အိမ္၊ ေက်ာင္း ေတြနဲ ႔ျခိမ္းေျခာက္လာ ပါတယ္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အက်ပ္ကိုင္ခံ သင့္အျပစ္မ ဟုတ္ပါဘူး။ သင္မလုပ္ခ်င္တဲ့ အရာတခုကို လုပ္ဖို႔ ဖိအားေပးခံရတဲ့အခါ ဖြင့္ေျပာတာ (သို႔မဟုတ္) အေျခအေနကို ထားခဲ့လုိက္ပါ။ သင္အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးတဲ့အရာ၊ သင္လုပ္ခ်င္စိတ္မရွိတဲ့ အရာတခုကို လုပ္ေဆာင္တာ ထက္ဆက္ဆံေရးျပီး ဆံုးလိုက္တာမ်ိဳး၊ တစံုတေယာက္ရဲ႕ ခံစားခ်က္ကို နာက်င္ေအာင္ လုပ္လိုက္တာမ်ိဳးက ပိုေကာင္းပါတယ္။

ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ တံု႔ျပန္မႈအခ်ိဳ႕မွာ

 • ကၽြန္မရွင့္ကို တကယ္သေဘာ က်ႏွစ္သက္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ကၽြန္မ လိင္ဆက္ဆံဖို႔ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးဘူး။
 • ရွင္ကၽြန္မကို တကယ္ဂရုစိုက္ရင္ ကၽြန္မ လိ္င္မဆက္ဆံခ်င္တာကို ရွင္လည္း တန္ဖိုးထား ေလးစားမွာပါ။
 • ကၽြန္မရွင့္ကို ဘာမွေျဖရွင္းခ်က္ မေပးပါဘူး။

သင့္ကို အက်ပ္ကိုင္ေနတဲ့ သူနဲ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တိတိက်က်လုပ္ပါ။ သင္ဘယ္လို ခံစားရလဲ၊ သင္ဘာ မလုပ္ခ်င္လဲဆိုတာ သူ႕ကိုရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာျပပါ။ အျခားလူက နားမေထာင္ရင္ အေျခအေနကို ထားခဲ့လိုက္ပါ။ သင္နဲ႔သင့္မိသားစု ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ရွိရင္ အဲဒီ့လူနဲ ႔ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး ထြက္ေျပးဖို႔ ၾကိဳးစားပါ။

Source: http://www.womenshealth.gov/publications/our-publications/fact-sheet/sexual-assault.html
http://us.reachout.com/facts/factsheet/sexual-violence

ေဘးကင္းေအာင္ ဘယ္လိုကာကြယ္မွာလည္း။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈကိုသင္အျမဲတမ္းမကာကြယ္ႏိုင္ပါဘူး။သင္ကလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုယ္ထိလက္ေရာက္လုပ္တာခံလိုက္ရရင္ေဘးကင္းစိတ္ခ်မႈမရွိတဲ့အေျခအေနမွာရွိေနရင္သင့္အမွားမဟုတ္ပါဘူး။ဒါေပမဲ့ေယဘုယ်အားျဖင့္ေဘးကင္းစိတ္ခ်ေအာင္ေနထုိင္ဖို႔အဆင့္ေလးေတြကိုလိုက္နာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

 • အုပ္စုအဖြဲ႔နဲ႔အျပင္ထြက္ဖို႔စီစဥ္ပါ။
 • သင္စိတ္ခ်ရတဲ့သူနဲ႔အျပင္ထြက္ပါ။သူငယ္ခ်င္းေကာင္းေတြကသူတို႔သူငယ္ခ်င္းေဘးကင္းစိတ္ခ်ျပီးစိတ္ခ်ရတဲ့ေရြးခ်ယ္မႈေတြကိုလုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။
 • သင့္မိဘ၊ေမာင္ႏွမသားခ်င္း၊အခန္းေဖာ္ေတြကိုသင္ဘယ္ေနရာသြားမယ္၊ဘယ္အခ်ိန္အိမ္ျပန္ေရာက္မလဲဆိုတာေျပာထားပါ။သင့္အစီအစဥ္ေျပာင္းသြားရင္အသိေပးထားပါ။
 • အရက္ေသာက္တဲ့အခါမွာသင့္ရဲ႕အကန္႔အသတ္ကိုသိပါ။သင္ေသာက္ခ်င္တာထက္ပိုျပီးတစံုတေယာက္ကသင့္ကိုအတင္းအက်ပ္ေသာက္ခုိင္းတာမ်ိဳးမလုပ္ပါနဲ႔။
 • သင့္ရဲ႕ဗီဇစရုိက္ကိုယံုၾကည္ပါ။သင္မသိတဲ့သူ၊မယံုရတဲ့သူနဲ႔တေယာက္တည္းရွိေနရင္ထားခဲ့လိုက္ပါ။ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳး၊ဘာအေၾကာင္းရင္းနဲ႔မဆိုသင္သက္သက္သာသာမျဖစ္ဘူးဆိုရင္ထားခဲ့လိုက္ပါ။
 • သင့္ပတ္ဝန္းက်င္ကိုသတိျပဳပါ။အထူးသျဖင့္တေယာက္တည္းလမ္းေလ်ွာက္တဲ့အခါဖုန္းေျပာတာ၊နားၾကပ္နဲ႔သီခ်င္းနားေထာင္တာမ်ိဳးေရွာင္ၾကဥ္ပါ။အထူးသျဖင့္ညဘက္လူမ်ားျပီးအလင္းေရာင္ေကာင္းေကာင္းရတဲ့ေနရာမွာေနပါ။
 • သင့္ကိုအတင္းအက်ပ္လုပ္ခုိင္းတဲ့သူနဲ႔တြဲေနရင္ဒီဆက္ဆံေရးကသင့္အတြက္မွန္လားဆိုတာသင္ကိုယ္တိုင္ေမးၾကည့္ပါ။
  Source: http://www.womenshealth.gov/publications/our-publications/fact-sheet/sexual-assault.html
  http://us.reachout.com/facts/factsheet/sexual-violence

Close