သားေၾကာျဖတ္ျခင္း

ေယဘူယ်အားျဖင့္

 • တသက္တာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မႈကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။
 • အမ်ားအားျဖင့္ အလ်င္အျမန္ခြဲစိတ္မႈလုပ္ရျပီး ျပန္လည္က်န္းမာေရးေကာင္းဖို႔ လြယ္ကူပါတယ္။
 • ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲမႈေတြ မျဖစ္ေစပါ။
 • ၉၉% အက်ိဳးထိေရာက္မႈ ရွိပါတယ္။
 • လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြ သားေၾကာျဖတ္လို႔မရေပမဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ သားေၾကာျဖတ္လို႔ ရပါတယ္။
Male permanent method of contraception
Male permanent method of contraception
Female permanent method of contraception
Female permanent method of contraception

သားေၾကာျဖတ္ျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ။

သားေၾကာျဖတ္ျခင္းသည္ ေဆးပညာလုပ္နည္းေတြက တဆင့္ကိုယ္ခႏၶာမ်ိဳးပြားႏိုင္မႈစြမ္းကို အျပီးထုတ္ပစ္လိုက္တဲ့ျဖစ္စဥ္တခု ျဖစ္ပါတယ္။ သားေၾကာျဖတ္နည္းသည္ ရာသက္ပန္ကိုယ္ဝန္တားဆီးနည္းျဖစ္ျပီး ကေလးမလိုခ်င္တဲ့သူေတြ ကေလးထပ္မလိုခ်င္ေတာ့တဲ့သူေတြ အတြက္ သင့္ေတာ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ သားေၾကာျဖတ္တဲ့သူေတြအတြက္ တင္းက်ပ္တဲ့စည္းမ်ဥ္းကန္႔သတ္ခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသားေတြအေနနဲ႔ သားေၾကာျဖတ္လို႔မရေပမဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ သားေၾကာျဖတ္လို႔ရပါတယ္။ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သားေၾကာျဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံရပ္ျခားက ေဆး႐ံုေဆးခန္းေတြမွာသာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးေတြ အတြက္သားေၾကာျဖတ္ဖို႔ ဆရာဝန္ဆီက သေဘာတူေထာက္ခံခ်က္လိုအပ္ျပီး ေဆးပညာဘုတ္အဖြဲ႔ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္လိုအပ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ သားေၾကာျဖတ္ျခင္းအတြက္ တိက်ေသခ်ာတဲ့ အေျခအေနေတြရွိပါတယ္။ သားေၾကာျဖတ္ဖုိ႔ သေဘာတူညီခ်က္ရတာနဲ႔ ကေလးမရနိုင္ပါဘူး။

ထိေရာက္မႈရွိတဲ့ တာရွည္ခံသေႏၶတားနည္းလမ္းေတြရွိေပမဲ့ သားအိမ္ထဲထည့္တဲ့ ပစၥည္းျဖစ္တဲ့ ေကာ့ပါးေၾကးနီေခ်ာင္းနဲ႔ အေရျပားေအာက္ထည့္တဲ့ သေႏၶတား အေခ်ာင္းထည့္နည္းေတြလည္း ရွိပါတယ္။

 

ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ေပးလဲ။

အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးစလံုးအတြက္ သားေၾကာျဖတ္ျခင္းသည္ ကေလးရရွိေစရန္ လိုအပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေတြ႔ဆံုျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ သားေၾကာျဖတ္ျခင္းတြင္ သားဥျပြန္မ်ားကိုခ်ည္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ျဖတ္ျခင္းတို႔ပါဝင္ျပီး သားအိမ္ဆီသို႔ သားဥမ်ားေရာက္ရွိျခင္းကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အမ်ိုဳးသမီးတေယာက္အတြက္ သားေၾကာျဖတ္ဖို႔ တိက်ေသခ်ာတဲ့ အေျခအေနေတြလိုအပ္ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး သားေၾကာျဖတ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အမ်ိဳးသားရဲ႕ သေဘာတူညီေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ စာတင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ က်န္းမာေရးဘုတ္အဖြဲ႔သို႔ သားေၾကာျဖတ္ဖို႔ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ စာတင္ရပါမယ္။ ဘုတ္အဖြဲ႔မွာအဖြဲ႔ဝင္ ၂ ေယာက္ ကေန ၅ ေယာက္ပါဝင္ျပီး အနည္းဆံုးအဖြဲ႔ဝင္တေယာက္က သားဖြားမီးယပ္ဆရာဝန္ျဖစ္ရပါမယ္။ သားေၾကာျဖတ္ဖို႔ သေဘာတူညီခ်က္က ၃ လမွ ၆ လၾကား အခ်ိန္ယူရတယ္။ သားေၾကာျဖတ္ျခင္းကို ျပည္သူ႔ေဆးရုံေတြမွာသာ ခြင့္ျပဳေပးပါတယ္။

သားေၾကာျဖတ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိဖို႔ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ရဲ႕ သားေၾကာျဖတ္ရန္ ေလ်ွာက္ထားခ်က္အရ ေအာက္ပါအေၾကာင္းရင္းမ်ားရွိရပါမယ္။

 • ႏွစ္ၾကိမ္ ဗိုက္ခဲြေမြးဖူးေသာ ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီး
 • ေဒါင္လုိက္ ဗိုက္ခြဲေမြးဖူးေသာ အမ်ိဳးသမီး
 • ကေလး (၅)ေယာက္ႏွင့္အထက္ ေမြးဖူးသူ
 • အသက္(၃၅)ႏွစ္ၿပည္႔ၿပီး လက္ရွိတြင္ ကေလး(၃)ေယာက္ရွိသူ
 • အသက္(၃၈)ႏွစ္ၿပည္႔ၿပီး လက္ရွိတြင္ ကေလး(၂)ေယာက္ရွိသူ
 • အသက္(၄၀)ၿပည္႔ၿပီး လက္ရွိတြင္ ကေလး(၁)ေယာက္ရွိသူ
 • ထပ္ၿဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားေသာ မ်ိဳးဗီဇၿပႆနာတခုခု အရင္ကေလးေတြမွာ ရွိခဲ့ဖူးလွ်င္
 • ကုိယ္၀န္ထပ္ေဆာင္လို႔ မရႏုိင္ေသာ ေရာဂါတခုခု ရွိေနခဲ့လွ်င္
 • မိခင္က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္ေစေသာ မီးယပ္ေရာဂါတခုခု ရွိေနခဲ့လွ်င္
 • ကုိယ္၀န္ထပ္ေဆာင္ဖုိ႔ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ သားဖြါးၿခင္းဆုိင္ရာ အေရးေပၚအေၿခအေနမ်ား ရွိေနခဲ့လွ်င္

သေဘာတူညီခ်က္ရတာနဲ႔အမ်ိဳးသမီးအေနနဲ႔ဘယ္အခ်ိန္မဆိုသားေၾကာျဖတ္လို႔ရပါတယ္။သားေၾကာျဖတ္ျခင္းသည္မူလအေျခအေနျပန္လည္မရနိုင္ပါ။ကိုယ္ခႏၶာရဲ႕သဘာဝအတိုင္းေဟာ္မုန္းထုတ္လုပ္မႈကိုမသက္ေရာက္ေစပါ။

 

ဘယ္လိုအသံုးျပဳရမလဲ

တခါသားေၾကာျဖတ္ျပီးတာနဲ႔ဒါေတြအားလံုးကသင္လုပ္ရမယ့္အရာေတြပါ။ျပန္လည္က်န္းမာတဲ့အခါသင့္ဘဝတေလ်ွာက္လံုးကိုယ္ဝန္ရဖို႔ကိုစိုးရိမ္စရာမလိုပဲလိင္ဆက္ဆံနိုင္ပါတယ္။

သားေၾကာျဖတ္ဖို႔မဆံုးျဖတ္ခင္သားေၾကာျဖတ္ဖုိ႔သေဘာတူညီခ်က္အေပၚအရင္ဆံုးသင့္ဆရာဝန္နဲ႔တိုင္ပင္ေျပာဆိုဖို႔အေရးၾကီးပါတယ္။သင္လည္းကေလးရနိုင္ဖို႔အခြင့္အလမ္းနည္းတဲ့အျခားသေႏၶတားနည္းေတြျဖစ္ေသာသားအိမ္ထဲပစၥည္းထည့္နည္းအေရျပားေအာက္ပစၥည္းထည့္နည္းေတြကိုသိထားဖို႔အေရးၾကီးပါတယ္။

အယူအဆလဲြအမ်ားစု

 • သားေၾကာျဖတ္ျခင္းက အမ်ိဳးသမီးေတြကို အားမနည္းေစပါဘူး။
 • ခႏၶာကိုယ္တြင္း ဟိုမုန္းအခ်ိဳးမညီမွ်မႈေတြ မျဖစ္ေစပါဘူး။
 • အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာအျပဳအမူနဲ႔ လိင္စိတ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ မရွိပါဘူး။
 • ကိုယ္အေလးအခ်ိန္၊ အစာစားခ်င္စိတ္၊ ခံတြင္းၿမိန္ျခင္း သို႔ ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာသြင္ျပင္လကၡဏာအေပၚ သက္ေရာက္မႈမရွိပါဘူး။

အားသာခ်က္မ်ား

 • တသက္တာၾကာရွည္ခံပါတယ္။
 • ထိေရာက္မႈအရွိဆုံးျဖစ္ပါတယ္။
 • လိင္ဆက္ဆံရာမွာအေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစပါ။
 • အျခားေဆးဝါးမွီဝဲျခင္းကိုမသက္ေရာက္ေစပါ။
 • ကေလးထပ္မလိုခ်င္ေတာ့တဲ့သူတိုင္းအတြက္သင့္ေတာ္ပါတယ္။
 • ေဟာ္မုန္းကင္းလြတ္ပါတယ္။

အားနည္းခ်က္မ်ား

 • တသက္တာ ၾကာရွည္ခံပါတယ္။
 • ခြဲစိတ္မႈုျပဳလုပ္ျပီး ေနာက္နာက်င္တာ ေသြးထြက္တာ ပိုးဝင္တာ အျခားရႈပ္ေထြးမႈေတြ ျဖစ္နိ္ုင္ပါတယ္။
 • ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရင္ အရမ္းအႏၱရာယ္မ်ားႏိုင္ပါတယ္။
 • သားေၾကာျဖတ္တာက ရႈပ္ေထြးျပီးေအာင္ျမင္ဖို႔ခဲယဥ္းေသာ္လည္း တခါတရံ နဂိုအေျခအေနျပန္ရႏိုင္ပါတယ္။
 • သားေၾကာျဖတ္ဖို႔ ဆရာဝန္လိုအပ္ပါတယ္။
 • HIV ေရာဂါပိုး AIDS နဲ႔အျခားလိင္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ကူးစက္နိုင္တဲ့ ေရာဂါေတြကို မကာကြယ္နိုင္ပါ။
 • ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိလ်ွင္အမ်ိဳးသမီးေတြသာလ်ွင္ သားေၾကာျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။

Sources:  http://www.your-life.com/en/contraception-methods/other-methods/sterilization/

http://bedsider.org/methods/sterilization#details_tab

Letter no. – Kutha-2/Ka-24/2013/1445 : Dated 31st October, 2013.
Department of Health, Ministry of Health (meeting minutes 34/2013)