သားေၾကာျဖတ္ျခင္း

ျခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္း

 • တသက္တာကိုယ္ဝန္ေဆာင္မႈကိုကာကြယ္ေပးပါတယ္။
 • အမ်ားအားျဖင့္အလ်င္အျမန္ခြဲစိတ္မႈလုပ္ရျပီးျပန္လည္က်န္းမာေရးေကာင္းဖို႔လြယ္ကူပါတယ္။
 • ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲမႈေတြမျဖစ္ေစပါ။
 • ၉၉%အက်ိဳးထိေရာက္မႈရွိပါတယ္။
 • ျမန္မာႏိုင္ငံမွာအမ်ိဳးသားေတြအေနနဲ႔သားေၾကာျဖတ္လို႔မရေပမဲ့အမ်ိဳးသမီးအေနနဲ႔သားေၾကာျဖတ္လို႔ရပါတယ္။
အမ်ိဳးသား သားေၾကာျဖတ္ျခင္း
အမ်ိဳးသား သားေၾကာျဖတ္ျခင္း
အမ်ိဳးသမီးသားေၾကာျဖတ္ျခင္း
အမ်ိဳးသမီးသားေၾကာျဖတ္ျခင္း

သားေၾကာျဖတ္ျခင္းကဘာလဲ

သားေၾကာျဖတ္ျခင္းသည္ေဆးပညာလုပ္နည္းေတြကတဆင့္ကိုယ္ခႏၶာမ်ိဳးပြားႏိုင္မႈစြမ္းကိုအျပီးထုတ္ပစ္လိုက္တဲ့ျဖစ္စဥ္တခုျဖစ္ပါတယ္။သားေၾကာျဖတ္နည္းသည္ရာသက္ပန္ကိုယ္ဝန္တားဆီးနည္းျဖစ္ျပီးကေလးမလိုခ်င္တဲ့သူေတြကေလးထပ္မလိုခ်င္ေတာ့တဲ့သူေတြအတြက္သင့္ေတာ္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့သားေၾကာျဖတ္တဲ့သူေတြအတြက္တင္းက်ပ္တဲ့စည္းမ်ဥ္းကန္႔သတ္ခ်က္ေတြရွိပါတယ္။အမ်ိဳးသားေတြအေနနဲ႔သားေၾကာျဖတ္လို႔မရေပမဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔သားေၾကာျဖတ္လို႔ရပါတယ္။သင္ကသားေၾကာျဖတ္ဖို႔နည္းရွာေဖြေနတဲ့အမ်ိဳးသားဆိုရင္သင့္ရဲ႕အေကာင္းဆံုးနည္းကႏိုင္ငံျခားသိုိ႔သြားပါ။

အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္သားေၾကာျဖတ္ဖို႔ဆရာဝန္ဆီကသေဘာတူေထာက္ခံခ်က္လိုအပ္ျပီးေဆးပညာဘုတ္အဖြဲ႔ရဲ႕သေဘာတူညီခ်က္လိုအပ္ပါတယ္။အမ်ိဳးသမီးတေယာက္သားျဖတ္ျခင္းအတြက္တိက်ေသခ်ာတဲ့အေျခအေနေတြရွိပါတယ္။သားေၾကာျဖတ္ဖုိ႔သေဘာတူညီခ်က္ရတာနဲ႔ကေလးမရနိုင္ပါဘူး။

ထိေရာက္မႈရွိတဲ့တာရွည္ခံသေႏၶတားနည္းလမ္းေတြရွိေပမဲ့သားအိမ္ထဲထည့္တဲ့ပစၥည္းျဖစ္တဲ့ေကာ့ပါးေၾကးနီေခ်ာင္းနဲ႔အေရျပားေအာက္ထည့္တဲ့သေႏၶတားအေခ်ာင္းထည့္နည္းေတြလည္းရွိပါတယ္။

 

ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ေပးလဲ

အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးစလံုးအတြက္သားေၾကာျဖတ္ျခင္းသည္ကေလးရရွိေစရန္လိုအပ္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားေတြ႔ဆံုျခင္းမွကာကြယ္ေပးျခင္းျဖင့္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းကိုကာကြယ္ေပးပါတယ္။အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္သားေၾကာျဖတ္ျခင္းတြင္သားဥျပြန္မ်ားကိုခ်ည္ျခင္း(သို႔မဟုတ္)ျဖတ္ျခင္းတို႔ပါဝင္ျပီးသားအိမ္ဆီသို႔သားဥမ်ားေရာက္ရွိျခင္းကိုကာကြယ္ေပးပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာအမ်ိုဳးသမီးတေယာက္အတြက္သားေၾကာျဖတ္ဖို႔တိက်ေသခ်ာတဲ့အေျခအေနေတြလိုအပ္ပါတယ္။ပထမဦးဆံုးသားေၾကာျဖတ္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုအေထာက္အပံ႔ေပးရန္ဆရာဝန္တေယာက္လိုအပ္ပါတယ္။ဆရာဝန္ကျမိဳ႕နယ္အဆင့္သက္ဆိုင္ရာက်န္းမာေရးဘုတ္အဖြဲ႔သို႔သားေၾကာျဖတ္ဖို႔သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္အၾကံျပဳေထာက္ခံရပါမယ္။ဘုတ္အဖြဲ႔မွာအဖြဲ႔ဝင္၂ေယာက္-၅ေယာက္ပါဝင္ျပီးအနည္းဆံုးအဖြဲ႔ဝင္တေယာက္ကသားဖြားမီးယပ္ဆရာဝန္ျဖစ္ရပါမယ္။သားေၾကာျဖတ္ဖို႔သေဘာတူညီခ်က္က၃လမွ၆လၾကားအခ်ိန္ယူရတယ္။သားေၾကာျဖတ္ျခင္းကိုျပည္သူ႔ေဆးရုံေတြမွာသာခြင့္ျပဳေပးပါတယ္။

သားေၾကာျဖတ္ရန္သေဘာတူညီခ်က္ရရွိဖို႔အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ရဲ႕သားေၾကာျဖတ္ရန္ေလ်ွာက္ထားခ်က္အရသူမမွာေအာက္ပါအေၾကာင္းရင္းမ်ားရွိရပါမယ္။

 • အမ်ိဳးသမီးသည္HIV positiveရွိသူ
 • ဗိုက္ခြဲေမြးထားတဲ့ကေလး၃ေယာက္(သို႔မဟုတ္)၃ေယာက္အထက္ရွိျပီးအသက္၃ဝေက်ာ္ရွိတဲ့သူ
 • ဗိုက္ခြဲမေမြးပဲရုိးရုိးေမြးထားတဲ့ကေလး၄ေယာက္(သို႔မဟုတ္)၄ေယာက္အထက္ရွိျပီးအသက္၃၅နွစ္ေက်ာ္ရွိသူ
 • ႏွလံုးေရာဂါကင္ဆာေရာဂါနဲ႔အျခားေရာဂါရွိသူ

သေဘာတူညီခ်က္ရတာနဲ႔အမ်ိဳးသမီးအေနနဲ႔ဘယ္အခ်ိန္မဆိုသားေၾကာျဖတ္လို႔ရပါတယ္။သားေၾကာျဖတ္ျခင္းသည္မူလအေျခအေနျပန္လည္မရနိုင္ပါ။ကိုယ္ခႏၶာရဲ႕သဘာဝအတိုင္းေဟာ္မုန္းထုတ္လုပ္မႈကိုမသက္ေရာက္ေစပါ။

ဘယ္လိုအသံုးျပဳရမလဲ

တခါသားေၾကာျဖတ္ျပီးတာနဲ႔ဒါေတြအားလံုးကသင္လုပ္ရမယ့္အရာေတြပါ။ျပန္လည္က်န္းမာတဲ့အခါသင့္ဘဝတေလ်ွာက္လံုးကိုယ္ဝန္ရဖို႔ကိုစိုးရိမ္စရာမလိုပဲလိင္ဆက္ဆံနိုင္ပါတယ္။

သားေၾကာျဖတ္ဖို႔မဆံုးျဖတ္ခင္သားေၾကာျဖတ္ဖုိ႔သေဘာတူညီခ်က္အေပၚအရင္ဆံုးသင့္ဆရာဝန္နဲ႔တိုင္ပင္ေျပာဆိုဖို႔အေရးၾကီးပါတယ္။သင္လည္းကေလးရနိုင္ဖို႔အခြင့္အလမ္းနည္းတဲ့အျခားသေႏၶတားနည္းေတြျဖစ္ေသာသားအိမ္ထဲပစၥည္းထည့္နည္းအေရျပားေအာက္ပစၥည္းထည့္နည္းေတြကိုသိထားဖို႔အေရးၾကီးပါတယ္။

 ေကာင္းက်ိဳးမ်ား

 • တသက္တာၾကာရွည္ခံပါတယ္။
 • ထိေရာက္မႈအရွိဆုံးျဖစ္ပါတယ္။
 • လိင္ဆက္ဆံရာမွာအေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစပါ။
 • အျခားေဆးဝါးမွီဝဲျခင္းကိုမသက္ေရာက္ေစပါ။
 • ကေလးထပ္မလိုခ်င္ေတာ့တဲ့သူတိုင္းအတြက္သင့္ေတာ္ပါတယ္။
 • ေဟာ္မုန္းကင္းလြတ္ပါတယ္။

ဆိုးက်ိဳးမ်ား

 • တသက္တာၾကာရွည္ခံပါတယ္။
 • ခြဲစိတ္မႈုျပဳလုပ္ျပီးေနာက္နာက်င္တာေသြးထြက္တာပိုးဝင္တာအျခားရႈပ္ေထြးမႈေတြျဖစ္နိ္ုင္ပါတယ္။
 • ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရင္အရမ္းအႏၱရာယ္မ်ားႏိုင္ပါတယ္။
 • သားေၾကာျဖတ္တာကရႈပ္ေထြးျပီးေအာင္ျမင္ဖို႔ခဲယဥ္းေသာ္လည္းတခါတရံနဂိုအေျခအေနျပန္ရႏိုင္ပါတယ္။
 • သားေၾကာျဖတ္ဖို႔ဆရာဝန္လိုအပ္ပါတယ္။
 • HIVေရာဂါပိုးAIDSနဲ႔အျခားလိင္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ကူးစက္နိုင္တဲ့ေရာဂါေတြကိုမကာကြယ္နိုင္ပါ။
 • ျမန္မာႏိုင္ငံမွာသက္ဆိုင္ရာက်န္းမာေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားမွသေဘာတူညီခ်က္ရရွိလ်ွင္အမ်ိဳးသမီးေတြသာလ်ွင္သားေၾကာျဖတ္နိ္င္ပါတယ္။