ျမန္မာႏုိင္ငံလိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ အေလ့အထမ်ား စစ္တမ္း (အပိုင္း – ၂) ဖတ္စရာ
ျမန္မာႏုိင္ငံလိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ အေလ့အထမ်ား စစ္တမ္း (အပိုင္း – ၂)

ျမန္မာႏုိင္ငံလိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ အေလ့အထမ်ား စစ္တမ္း (အပိုင္း – ၂)

Sep 1, 2017

မွတ္ခ်က္ေရးပါ

ထုတ္ကုန္မ်ား

ေန႔စဥ္သားဆက္ျခားေသာက္ေဆး၊ အေရးေပၚေသာက္ေဆး၊ သားဆက္ျခားထိုးေဆး အပါအဝင္ အမ်ိဳးသားသံုးကြန္ဒံုးမ်ား

ၾကည့္ရန္
ဆက္စပ္ပို႔စ္မ်ား

သားအိမ္တြင္းထည္႕ပစၥည္း သံုးေတာ့မယ္ဆုိရင္

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားတာမ်ိဳး မဟုတ္တဲ့ ေဆး၀ါးေတြကို ေရာင္းခ်ေနတာက ေတာ္ေတာ္ေလး ၾကီးမားတဲ့ က်န္းမာေရးေလာက ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနပါတယ္။

ပိုၿပီးဖတ္ပါ

ျမန္မာႏုိင္ငံလိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ အေလ့အထမ်ား စစ္တမ္း (အပိုင္း – ၃)

ျမန္မာႏုိင္ငံ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ အေလ့အထမ်ား စစ္တမ္း

ပိုၿပီးဖတ္ပါ