အခ်စ္ေရးမွာ ကာမဆက္ယွက္မႈ လိုအပ္သလား။

အခ်စ္ေရးမွာ ကာမဆက္ယွက္မႈ လိုအပ္သလား။

Apr 2, 2017

အဓိကအခ်က္ကေတာ့ ႏွစ္ဦးအၾကား နားလည္မႈရွိဖို႔နဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ဖြယ္ရာ လိင္မႈဘဝတစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆိုတဲ့ ျပင္းျပတဲ့ စိတ္ဆႏၵရွိဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။