လိင္ဆက္ဆံၿခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အယူအဆအမွားမ်ား

လိင္ဆက္ဆံၿခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အယူအဆအမွားမ်ား

May 12, 2017

ကာမကိစၥေတြကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရတာကို ရွက္ရြံ႕ေနေကာင္းေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ယံုတမ္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။