သင့္ရာသီစက္ဝန္းက ေျပာျပေနတဲ့ သင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနအေၾကာင္း

သင့္ရာသီစက္ဝန္းက ေျပာျပေနတဲ့ သင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနအေၾကာင္း

Jun 23, 2017

သင့္မွာ ရာသီစက္ဝန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပံုမွန္မဟုတ္တာကို သတိထားမိေနပါသလား။ အမ်ိဳးသမီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ရာသီစက္ဝန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိၾကပါဘူး။ ရာသီစက္ဝန္းက သင့္ရဲ႕ ဟိုမုန္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးကို သိႏုိင္ဖို႔အတြက္ အဓိက ၾကည့္ႏုိင္တဲ့အရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မူမမွန္တဲ့ရာသီစက္ဝန္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား

May 5, 2017

တကယ္လို႕ သင့္ရာသီစက္ဝန္းက တစ္ခ်ိန္နဲ႔တစ္ခ်ိန္ မတူညီဘဲ ကဲြျပားေနခဲ့မယ္ဆုိရင္ အဲဒါဟာ ျပႆနာ ႀကီးႀကီးမားမားေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လုိအေျခအေနေတြမွာ သင္ဂ႐ုစိုက္ဖို႔ လိုသလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ သိေစခ်င္ပါတယ္။