သားဆက္ျခား နည္းလမ္းမ်ား ဖိုမဆက္ဆံေရးသေဘာတရား

သားအိမ္ထဲထည့္ရေသာ ေၾကးနီကိရိယာမ်ား (ေၾကးနီ IUD မ်ား)